Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda
Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda
Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda
Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda
Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda
Onder bod 4815 HS, Breda

Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda

Omschrijving

OBJECT Bedrijfscomplex bestaande uit vijf zelfstandige bedrijfsruimtes, waarvan momenteel vier in verhuurde staat. Het pand is momenteel onder bod. CONTACT Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of neemt u contact op met: Van der Sande...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 1597 m²
Perceel 4110 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Van der Sande Makelaars

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Breda

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs
Status onder bod
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1978
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Spinveld 4 -6A
Plaats Breda
Land NL
Ligging
 • bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 4110 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1597 m²
Parkeergelegenheid
Faciliteiten

  Uitgebreide omschrijving

  OBJECT
  Bedrijfscomplex bestaande uit vijf zelfstandige bedrijfsruimtes, waarvan momenteel vier in verhuurde staat.

  Het pand is momenteel onder bod.

  CONTACT
  Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of neemt u contact op met:

  Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars
  P.P.M. Verhoeven MRICS
  076-5147454
  verkoop@vandersande.nl

  Dit dossier is in behandeling bij:
  P.P.M. Verhoeven MRICS
  076-5147454
  verkoop@vandersande.nl

  DLA Piper Nederland N.V.
  mr. M.J.A. Laenen, notaris

  Dit dossier is in behandeling bij:
  DLA Piper Nederland N.V.
  mevrouw T. Holslag-Broek
  020-5419899
  Trees.holslag@dlapiper.com

  DATAROOM
  Voor alle documenten is een dataroom beschikbaar. Toegang hiertoe wordt verkregen middels aanmelding bij Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars.

  VEILING
  Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’).
  De openbare veiling vindt plaats op donderdag 3 oktober, ’s middags vanaf 14.00 uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan DLA Piper Nederland N.V.

  Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.

  ONDERHANDS BIEDEN
  Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het te veilen object uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling
  (uiterlijk 18 september om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht DLA Piper Nederland N.V., t.a.v. mr. M.J.A. Laenen, Amstelveenseweg 638 te Amsterdam (1081 JJ), of per email: trees.holslag@dlapiper.com).

  Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.com.

  Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

  INZETPREMIE
  De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de inzetsom en wordt in rekening gebracht bij de koper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

  GUNNING
  De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover na drie werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken.

  VEILINGKOSTEN
  De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

  OVERDRACHTSBELASTING
  Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 6% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

  GARANTIES
  Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

  OBJECTOMSCHRIJVING
  Het bedrijfscomplex bestaande uit een vijftal bedrijfsruimtes met kantoorruimte en voorgelegen parkeerterrein. De totale oppervlakte bedraagt ca. 1.597 m² en is verdeeld over vier hallen met ieder een oppervlakte van ca. 312 m² en één hal met een totale oppervlakte van ca. 349 m² (de oppervlaktes zijn afkomstig uit de BAG). Het buitenterrein is volledig verhard en omheind en heeft voldoende parkeerterrein.

  HUURGEGEVENS
  Spinveld 4: ca. 349m², huur per maand: € 786,38 inclusief BTW, onbepaalde tijd, opzegtermijn van 6 maanden.
  Spinveld 4A*: ca. 312m², huur per maand: € 818,84 inclusief BTW, onbepaalde tijd, opzegtermijn van 6 maanden.
  Spinveld 4B: ca. 312m², huur per maand: € 1.408,89 inclusief BTW, onbepaalde tijd, opzegtermijn van 3 maanden.
  Spinveld 6**: ca. 312m², huur per maand: € 1.512,50 inclusief BTW, onbepaalde tijd, opzegtermijn van 12 maanden.
  Spinveld 6A: ca. 312m², leegstand.

  *Huurder heeft een kortingsregeling afgesproken met verhuurder (informatie is geplaatst in de Dataroom).

  **Conform door de eigenaar aan verkoper verstrekte informatie, heeft huurder de huur in de maand juli 2019 opgezegd tegen 31 juli 2019, hetgeen in strijd is met de in de huurovereenkomst opgenomen opzeggingstermijn van 1 jaar. Voor zover bekend is de bedrijfshal thans ontruimd.
  Verkoper staat er niet voor in dat koper de huur die door bedoelde huurder verschuldigd is conform bedoelde huurovereenkomst alsnog zal kunnen incasseren. Het niet kunnen incasseren van bedoelde huur is voor rekening en risico van koper.

  LOCATIE
  Gelegen op het bedrijventerrein “Spinveld”. Dit bedrijventerrein kent een mix van perifere detailhandelsbedrijven, autobedrijven en groothandelsactiviteiten. De omgeving kenmerkt zich door een diversiteit van met name kleinschalige bedrijfspanden met een mix van functies.

  BEREIKBAARHEID
  Het complex is goed bereikbaar vanaf de Noordelijke Rondweg die de verbinding vormt naar de A16 en de A27. Het centrum is met de auto en de fiets snel bereikbaar.

  INDELING
  Het complex bestaat uit een vijftal geschakelde bedrijfsruimtes met aan de voorzijde een kantoorruimte. Iedere bedrijfsruimte is bereikbaar middels een overheaddeur en de kantoren via een loopdeur. De kantoren zijn voor zover bekend ingedeeld in een aantal kantoorruimtes, toilet en pantry.

  VOORZIENINGEN
  Voor zover bekend is iedere bedrijfsruimte voorzien van een kantoorruimte, eigen meters voor de nutsvoorzieningen en overheaddeur, een basisverlichtingsinstallatie en een heater.

  BOUWJAAR
  Ca. 1978.

  BOUWAARD
  Het complex bestaat uit gemetselde wanden, met aan de buitenzijde deels voorzien van stalen gevelbeplating. Daken bestaan stalen dakplaten, deels voorzien van lichtstraten en dakbedekking (soort onbekend); betontegelvloer in de hallen, houten kozijnen.

  MILIEU
  Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het verkochte is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

  ONDERGRONDSE TANK
  Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

  BESTEMMING
  De bestemming is: “Bedrijventerrein”. Het perceel heeft de navolgende functie-aanduidingen: Bedrijf tot en met categorie 3, detailhandel volumineus, dienstverlening. Voor meer informatie wordt verwezen naar de site www.ruimtelijkeplannen.nl.

  BIJZONDERHEDEN
  Over een strook van 4 meter aan de zuidzijde van het perceel rust een erfdienstbaarheid van de nutsbedrijven om de leidingen te hebben, gebruiken en onderhouden. Een en ander staat als zodanig opgenomen in de eigendomsakte.
  Bij de oorspronkelijke gronduitgifte zijn de “Algemene Verkoopvoorwaarden van de NV Brim” van toepassing verklaard.

  Op grond van de Regeling energieprestatie gebouwen is de eigenaar verplicht aan koper een definitief energielabel te overhandigen. Verkoper staat er niet voor in de dat eigenaar aan deze verplichting zal (kunnen) voldoen.
  - Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

  DEELNAME EXECUTIEVEILING
  Teneinde te kunnen deelnemen aan de veiling dient u een account aan maken op de website www.bog-auctions.com. Bovendien dient u zich éénmalig te registreren bij BOG Auctions. De daartoe bestemde Registratieverklaring vindt u op de website www.bog-auctions.com. De Registratieverklaring dient u in het bijzijn van een Nederlandse notaris te ondertekenen. De notaris dient daarbij uw handtekening te legaliseren door middel van ondertekening van de verklaring aan het slot van de Registratieverklaring. Neemt u bij de ondertekening een geldig legitimatiebewijs mee, waarmee u zich ten overstaan van een notaris kunt legitimeren.

  Alle media

  Alle afbeeldingen

  Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda
  Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda
  Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda
  Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda
  Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda
  Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda
  Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda
  Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda
  Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda
  Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda
  Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda
  Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda
  Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda
  Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda
  Spinveld 4 -6A, 4815 HS, Breda

  Bedrijfstakken in Breda

  In de buurt

  Resultaten

  Er zijn geen resultaten gevonden

  Documenten

  Brochure Download

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Voor welke cookies geef je akkoord?

  Meer informatie