Privacy Statement & Cookiebeleid

Deze website wordt beheerd door Van der Sande Makelaars

Wanneer je deze internetsite bezoekt kan Van der Sande Makelaarspersoonsgegevens over je verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan jou) als indirect. Van der Sande Makelaarszal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Van der Sande Makelaarsmet betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Van der Sande Makelaarsverzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor jou interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door jou verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met je op te nemen, bijvoorbeeld om je te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om je diensten aan te bieden waarop je prijs zou kunnen stellen (tenzij je hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat Van der Sande Makelaarsvia deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Van der Sande Makelaarswel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal je vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen jou erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Van der Sande Makelaarsuitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Verstrekking aan derden

Op het moment dat u huurder wenst te worden, verstrekken wij uw (contact) gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.”

Wijzigingen privacy statement

Van der Sande Makelaarsbehoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Download privacystatement (24 mei 2018)

Cookies